dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Dokumenty komisji europejskiej

Październik 2011

 

DOKUMENT PROGRAMOWY INSTRUMENTU CONNECTING EUROPE FACILITY:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/CEF_propozycja_regulacji_2011_665_3_120312.pdf

 


 

Marzec 2012

 

ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ WSPÓLNE RAMY STRATEGICZNE:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/Rozporzadzenia_FS.pdf

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/Rozpozadzenie_EFS.pdf

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/WRS1.doc

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/WRS2.doc

 


 

Kwiecień 2012

 

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI: ZASADA PARTNERSTWA W PROCESIE WDRAŻANIA FUNDUSZY OBJĘTYCH ZAKRESEM WSPÓLNYCH RAM STRATEGICZNYCH – ELEMENTY EUROPEJSKIEGO KODEKSU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PARTNERSTWA:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/sluzb_komisji.pdf

 


 

Wrzesień 2012

 

POPRAWIONE ROZPORZĄDZENIA OGÓLNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE PROGRAMOWANIA PIĘCIU FUNDUSZY POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/Rozporzadzenia_ogolne_5_funduszy_KE.pdf

 


 

Grudzień  2012

STANOWISKO ORAZ KOMENTARZ KOMISJI EROPEJSKIEJ DO ZAŁOŻEŃ UMOWY PARTNERSTWA ORAZ STRASTEGII WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W POLSCE W LATACH 2014-2020:

 

files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/komisja_o_ZUP.ppt

files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/komisja_o_fe.ppt

 


 

Marzec 2013

 

NOWE UZUPEŁNIENIE DO OGÓLNYCH ROZPORZĄDZEŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE PROGRAMOWANIA PIĘCIU FUNDUSZY POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/rozpoakt


 

Grudzień 2013

 

OSTATECZNA WERSJA ROZPORZĄDZEŃ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/rozporzadzeniagrudzien2013


 

Styczeń 2014

EUROPEJSKI KODEKS POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PARTNERSTWA

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/pub