dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

12. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom decentralizacji funduszy

Należy przeciwdziałać negatywnym efektom decentralizacji wdrażania funduszy.

Doświadczenie z obecnego okresu programowania wskazuje, że zdarzają się przypadki wykorzystywania decentralizacji funduszy do preferowania instytucji publicznych, w sytuacjach gdy zachodzi podejrzenie konfliktu interesów (np. instytucji podległych urzędom Marszałkowskim), czy ręcznego sterowania rozwojem poprzez decyzje przyznające dofinansowanie. W tej perspektywie konieczne jest:

  • zwiększenie kontroli społecznej nad procesem wydatkowania funduszy,
  • zapewnienie części środków (związanych z szeroko rozumianymi działaniami innowacyjnymi do dyspozycji na poziomie pozaregionalnym),
  • deregulację zarządzania funduszami na poziomie regionalnym (zgodnie z pkt. 7)

stworzenie miejsca/instytucji (np. rzecznik praw beneficjenta), które mogłoby reagować na przykłady nieprawidłowości, gdyż decentralizacja nie oznacza ograniczenia odpowiedzialności władzy centralnej za prawidłowość wydatkowania funduszy.