dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

11. Zapewnienie systemu wdrażania umożliwiającego różnorodność form i uczciwą konkurencję

Zapewnienie systemu wdrażania umożliwiającego różnorodność form i uczciwą konkurencję.

Konieczne jest bardziej przejrzyste i zrozumiałe rozdzielenie trybów wdrażania (w analogii do obecnie przyjętego podziału na projekty kluczowe, systemowe i konkursowe), tak aby odpowiadały one rzeczywistym potrzebom, wyłaniały optymalne rozwiązania maksymalizując efekty interwencji finansowej. Należy zapewnić w trybie konkursowym, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji,  rzeczywisty wybór najlepszych projektów niepromujący jednostek samorządu terytorialnego i podległych im jednostek budżetowych. Należy zwrócić uwagę na to, by projekty systemowe realizowane w partnerstwie zapewniały oparty na racjonalnych przesłankach wybór partnerów, rzeczywisty udział partnerów w zarządzaniu i możliwość weryfikacji partnerstwa w trakcie jego realizacji (np. przez komitet monitorujący) oraz ewentualną zmianę partnerów.