dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

9. Modernizacja mechanizmów oceny wniosków

Modernizacja mechanizmów oceny wniosków, która umożliwi wybór projektów istotnie potrzebnych.

Wiele doświadczeń z obecnego okresu programowania wskazuje, że stosowane do tej pory mechanizmy oceny projektów (np. jeden wzór wniosków dla wszystkich typów projektów, konkursy rozpisywane na zbyt ogólne i słabo zdefiniowane obszary tematycznie i rezultaty projektów, jednostopniowa procedura aplikowania oraz ocena przez dwóch asesorów skupiających się przede wszystkim na poprawności formalnej wniosków i zawartych w nich kluczowych słowach) nie dawały  gwarancji, że środki z EFS-u trafiają na realizację projektów rzeczywiście najbardziej potrzebnych i gwarantujących najwyższą jakość działań. Dlatego proponujemy, by w nowej perspektywie finansowej w przypadku projektów finansowanych z EFS-u wprowadzić nowe, zróżnicowane procedury oceny. Nad propozycjami nowych procedur (np. procedury dwustopniowej oceny) i ich testowaniem pracuje obecnie MRR. Chcemy wierzyć, że prace te będą kontynuowane, a ich rezultaty wdrożone. Osobnej refleksji należy poddać procedury oceny projektów innowacyjnych, które ze względu na swoją specyfikę wymagają specyficznego instrumentarium (między innymi w kwestii akceptacji ryzyka).