dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

7. Zwiększenie roli organizacji pozarządowych w systemie wdrażania funduszy

Zwiększenie i zmiana roli organizacji pozarządowych w systemie wdrażania funduszy.

Deregulacja  („demonopolizacja”) systemu wdrażania funduszy powinna polegać nie tylko na poprawie procedur, regionalnej decentralizacji czy lepszym tematycznym ich ustrukturyzowaniu, ale także włączeniu w procesy wdrażania i zarządzania nimi szerszej grupy partnerów. Oznaczałoby to  np.  umożliwienie organizacjom odgrywania roli  instytucji  wdrażającej (np. zarządzanie programem operacyjnym), zarządzania grantami blokowymi oraz zarządzania – na zasadzie powierzania zadań publicznych – poszczególnymi sekretariatami komitetów monitorujących i grup roboczych), a także udziału w ciałach bieżącego zarządzania (np. zespołach tematycznych do poszczególnych działań). Wydaje się, że w przypadku takich dziedzin, jak kontrola społeczna, innowacyjność społeczna, ekonomia społeczna czy rozwój lokalny, wdrażanie funduszy mogłoby być skutecznie powierzone organizacjom pozarządowym lub ich konsorcjom.