dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

6. Zapewnienie udziału obywateli w zarządzaniu rozwojem lokalnym

Zapewnienie udziału obywateli i ich organizacji w strategicznym zarządzaniu rozwojem lokalnym z uwzględnieniem wielofunduszowości.

Na poziomie lokalnym w Polsce należy, po przeanalizowaniu dotychczasowych praktyk i wykorzystaniu zdobytych doświadczeń  (m.in. lokalnych grup działania, różnych typów partnerstw lokalnych, programów współpracy), promować model partnerskiego, ponadsektorowego i partycypacyjnego tworzenia i wdrażania całościowych strategii rozwoju lokalnego lub strategii równoległych, skoordynowanych i wzajemnie uzupełniających się tam, gdzie jest to zasadne. Szansą jest przedstawiony przez Komisję instrument zarządzanie rozwojem przez społeczność lokalną (CLLD). Jego wdrożenie pozwoliłoby na lepszą niż dotychczas lokalną synchronizację różnego rodzaju funduszy (w tym unijnych), a także mogłoby stanowić urealnienie w sensie ustrojowym (samorząd jako wspólnota mieszkańców) reformy samorządowej w Polsce.