dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

5. Zwiększenie roli organizacji pozarządowych jako partnerów

Zwiększenie roli organizacji pozarządowych jako partnerów w programowaniu strategicznym, monitoringu i ocenie efektów wdrażania funduszy.

Wzrost roli partnerstwa to także wzrost potencjału partnerów oraz możliwość ich udziału zarówno w debacie publicznej i konsultacjach społecznych, jak i pracach eksperckich. Należy rozważyć koncepcję powołania – za przykładem innych krajów członkowskich UE – Rady Społeczno-Ekonomicznej, której rolą byłoby wypracowywanie przez partnerów społecznych i organizacje pozarządowe wspólnych stanowisk w kwestiach strategicznych dla rozwoju państwa na poziomie rządowym, jako  uzupełnienie współpracy resortowej. Należy zwiększyć udział ciał dialogu obywatelskiego w działaniach strategicznych, również na poziomie regionalnym, jako zinstytucjonalizowaną partycypację/mechanizm kolektywnego poszukiwania kierunków rozwoju i sposobów jego osiągania.

Organizacje, występując w różnych rolach – partnerów w tworzeniu prawa i polityk publicznych, instytucji kontrolnych wobec działań administracji i biznesu, beneficjentów funduszy (realizatorów zadań), a także reprezentantów osób, których dotyczy wsparcie (np. niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych) – mogą wnieść znaczący udział w ocenianie skuteczności planowanych i podejmowanych działań. Konieczne jest do tego wzmocnienie roli komitetów monitorujących jako ważnego elementu bieżącego zarządzania i kontroli społecznej, a także wzmocnienie roli partnerów społeczno-gospodarczych w komitetach monitorujących poprzez stworzenie narzędzi dla ich aktywnego i reprezentatywnego uczestnictwa. Dodatkowo konieczne jest zwiększenie roli ewaluacji, a także wykorzystywanie niezależnych działań strażniczych jako sposobu racjonalizacji sposobu wydatkowania funduszy europejskich.