dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

2. Zwiększenie dostępności dla małych organizacji

Zwiększenie dostępności środków finansowych dla małych organizacji, tak aby realnie poszerzyć środowisko instytucji zaangażowanych w realizację istotnych celów publicznych.

Opierając się na doświadczeniach obecnego okresu programowania wydaje się, że dla osiągania części wyznaczonych celów (np. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu) ważny byłby udział w procesie realizacji projektów także małych, lokalnie działających podmiotów. Jednak w ich wypadku poważnym ograniczeniem w dostępie do środków jest stopień skomplikowania procedur i poziom dostępnego dofinansowania. Te bariery w rezultacie eliminują je z udziału w przewidzianej procedurze i, co ważniejsze, ograniczają szanse na realizację projektów istotnych dla założonych celów. Proponowana tu zmiana będzie ograniczać przypadki marnotrawstwa, a nawet czasem demoralizacji, związane z dystrybucją  jednorazowo zbyt dużych środków.

Tu w szczególności należy zwrócić uwagę na:

  • rozszerzenie stosowania mechanizmów małych grantów do 50 tys. o uproszczonej formie rozliczeń,
  • dopuszczenie tzw. Regrantingu, jako formy wspierania mniejszych organizacji,
  • zapewnienie systemu prefinansowania projektów we wszystkich programach operacyjnych i utrzymanie, w uzasadnionych przypadkach, rezygnacji z konieczności wnoszenia wkładu własnego (w szczególności w odniesieniu do  organizacji, które opierając swoją działalność wyłącznie na zasobach ludzkich i kapitale społecznym nie dysponują  wystarczającymi finansowymi środkami własnymi),
  • zapewnienie możliwości ubiegania się o wsparcie z pomocy technicznej na dostosowanie się do wymogów konkursów finansowanych z funduszy europejskich.