dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

1. Racjonalizacja i uproszczenie procedur na wszystkich poziomach

Racjonalizacja i uproszczenie procedur na wszystkich poziomach funkcjonowania systemu funduszy (projektowania, dystrybucji i rozliczania).

Konieczna jest daleko idąca racjonalizacja (często polegająca przede wszystkim na upraszczaniu) procedur. Oznacza to przegląd funkcjonujących biurokratyczno-administracyjnych wymogów związanych z aplikowaniem o fundusze i ograniczenie ich do tych, które mają istotne znaczenie dla procesu wyboru projektodawców i projektów. W konsekwencji oznaczać to powinno zwiększenie szans dostępu do środków finansowych tych podmiotów, które mają rzeczywisty potencjał do realizacji cennych – z punktu widzenia osiągania założonych celów – przedsięwzięć. Innymi słowy, ograniczenie przewag projektodawców, którzy bardziej niż merytorycznymi kompetencjami  dysponują biegłością w wypełnianiu procedur.

Racjonalizacja procedur wymagałaby w szczególności :

  • zmiany sposobu oceny realizacji projektów tak, aby ich istotą stało się osiąganie uzgodnionych rezultatów,
  • zwiększenia elastyczności  procedur i sprawności  urzędników w dostosowywaniu sposobów realizacji  do zmieniających się warunków zewnętrznych,
  • stosowanie zasad konkurencyjności i procedur zamówień publicznych w sposób umożliwiający sprawne realizowanie celów i zapewnienie, że przede wszystkim jakość, a nie cena, powinna być kryterium wyboru.